I. Úzkokolejka Najdek–Račín: Žádost o povolení stavby dráhy

2021-04-29 at 00:20

Žádost o povolení stavby dráhy

Sněhový polom z 28. října 1930 způsobil v lesích velkostatku žďárského velké škody odhadované nejméně na 500 000 m³ dříví z plochy 5 636 hektarů. Toto musí být rychle odvezeno a zpracováno. Pro odvoz takového množství dříví nestačí lesní cesty a je nutná výstavba dočasné lesní dráhy s parním pohonem. Pro lesní revír Najdek a Račín je to dráha 10,22 km dlouhá, která v revíru Najdek 0,0–2,42 km leží na území země Moravskoslezské, v revíru Račín 2,42–10,22 km leží na území země České.

Stavba celé dráhy musí být provedena podle jednotného projektu a též provoz musí probíhat podle jednotného provozního řádu. Protože dráha probíhá územím dvou okresních politických úřadů (Nové Město na Moravě a Chotěboř), je projekt rozdělen na dvě části 0,0–2,42 km a 2,42–10,22 km.

Lesní úřad si dovoluje oznámit, že pro nebezpečí z prodlení nemohlo býti se započetím stavby posečkáno až do udělení povolení, a že se ukazuje nutnost, aby stavba byla prováděna téměř „v patách za trasérem“, aby se zajistilo její dokončení do počátku zimy. Lesní úřad hlásí, že stavba dráhy dle přiloženého projektu byla provedena a žádá aby po dodatečném udělení povolení pro stavbu bylo současně uděleno povolení pro provoz.

Lesní úřad dovoluje si vyslovit nesměrodatný názor, že z důvodu jednotného posuzování a rozhodování by mělo dojít k dohodě okresních úřadů o formě jednotného vyřízení žádosti.

Takto žádal Lesní úřad Zámek Žďár na Moravě dne 21. září 1931 o povolení výstavby úzkorozchodné dráhy pro odvoz kalamitního dříví z lesů patřících velkostatku žďárskému. Pro revír Račín bylo povolení k výstavbě uděleno výměrem č. 24482/31 ze dne 19. listopadu 1931 okresním úřadem v Novém Městě na Moravě.

Za povolení ku stavbě lesní dráhy zaplatil Lesní úřad 250 Kč a oznámil, že na základě protokolu ze dne 26. října 1931 ohledně kolaudace lesní dráhy byl pověřen vedením provozu pan Jan Neumann, který podepsal 28. listopadu v Horních Hamrech prohlášení o zodpovědnosti.