II. Úzkokolejka Najdek–Račín: Technická zpráva

2021-04-30 at 21:00

Celkový průběh

Lesní dráha probíhá výhradně na území velkostatku. Začáteční stanice leží asi 1,5 km severně od osady Dolní Hamry. Poblíž této stanice se bude dřevo ukládat a svážet na silnici, kterou velkostatek upravil až ku vlečce mezi km 29 3/5 státní dráhy Tišnov–Německý Brod.

Spodní stavba

  • Směrové poměry – nejmenší poloměr zakřivení 60 m.
  • Spádové poměry – v úseku 0–6,93 km nevykazuje dráha žádné stoupání (ve směru dopravy dřeva) pro prázdné vlaky činí nejvyšší stoupání 38 promile. V úseku 6,93–10,22 km padá dráha nepatrně 18 promile a v krátkém úseku 21 promile.
  • Těleso dráhy – šířka koruny 3,0 m, svahy náspů jsou vytvořeny 1:1,5, zářezů 1:1, příkopy hloubka 0,35 m, šířka dna 0,35 m a svahy 1:1.
  • Vodoteče – zcela nepatrné, stačily proto rourové propustě o světlosti 0,3 a 0,4 m. Pouze v km 2,42 byl použit stávající kamenný propust cesty o světlosti 1,5 m pokrytý žulovými plotnami.
  • Křižovatky cest – dráha křižuje řadu lesních cest v úrovni a jsou upraveny přejezdy opatřené tabulkami s nápisem “Pozor na vlak”. Pouze v km 6,94 a 9,57 křižuje dráha okresní silnice Polnička–Přibyslav a obecní cestu.

Svršek dráhy

Rozchod 760 mm, pro svršek byly opatřeny staroupotřebitelné dobře zachovalé vignolové kolejnice 80 mm vysoké 12,0 kg váhy na bm. Ojetí kolejnic nepřesahuje zpravidla 2 mm. Styky se projektují převislé s úhlovými spojkami o délce 40 cm se čtyřmi stykovými šrouby tloušťky 12,7 mm. Vzdálenost smrkových pražců o průřezu 12×12 cm (12×13 cm) a délce 140 cm je 65 cm. Maximální zátěž kolejnic 2,5 t, maximální osový tlak 5 t.

Stanice a výhybky

Výhybky o užitečné délce asi 115 m ve vzájemné vzdálenosti 2–2,5 km dle polohy zásob dřeva. Vzdálenost os souběžných tratí ve výhybkách je 3,0 m. Výhybky leží v úsecích s mírným spádem. Každá výhybka je uzavřena silnou závorou.

Vedlejší zařízení

Podstatnější změny sklonu zančeny skloníky, přejezdy tabulkami “Pozor na vlak”. Kde není před křižovatkami cest volný přehled budou ve vzdálenosti 150 m umístěny piskáče.

Vysoké stavby

Výtopna pro lokomotivu, obytný domek pro strojvůdce a topiče, studna.

Protipožární opatření

Žádná – dráha probíhá vlastními pozemky velkostatku.

Vozidla

Pro provoz zakoupena “staroupotřebitelná” 2/2 spřažená lokomotiva “ILONKA” výrobek “KRAUS a Co” o služební váze 7 t. Tato lokomotiva bude sloužit jako rezervní pro dráhy Najdek–Račín a Městec–Cikháj. A nalézá se na dráze Městec–Cikháj. Pro pravidelný provoz Najdek–Račín bude použita motorová lokomotiva “MONTANIA” s ležatým benzolovým motorem, výrobek firmy “ORENSTEIN & KOPPEL” v Praze. Tvar L226. 2/2 spřažená o služební váze 8 t a maximální rychlosti 9 km/h.

Cizí pozemky

Pouze 2x křižování silnic.

Provoz dráhy

Lesní dráha je určena výlučně pro dopravu vlastního polomového dříví velkostatku a bude po skončení odvozu odnesena.