IV. Úzkokolejka Najdek–Račín: Trať

2021-04-30 at 21:10

Vedení trasy

Začínajíc výhybnou a nákladištěm u pily Najdek prodloužení v opačném směru tupou kolejí 190 m dlouhou, pokračuje vlečka do km 0,0/1 a 0,2/3 kdež křižuje lesní cesty v úrovni a jde pak souběžně s lesní cestou do km 0,5 načež zatáčí vlevo do km 0,9 a pokračuje pravostranným obloukem R=60 m protínajíc v km 1,1/2 opět lesní cestu a přizpůsobuje se v dalším tvaru území pokračujíc protisměrnými oblouky s mezirovnými k zemské hranici před níž se rozvětvuje v pravostrannou výhybnu u Kamenného potoka o užitečné délce 110 m. Začáteční stanice Najdek má užitečnou délku 120 m. V km 0,587 odbočuje vpravo dráhy nákladištní kolej 318 m dlouhá vedoucí souběžně s lesní cestou. V km 0,29 odbočuje vlevo dráhy kolej do výtopny.

Přechází zemskou hranici levostranným obloukem R=60 m, křižuje vlečka v km 2,5/6 lesní cestu, zahýbá vpravo a pokračuje protisměrnými oblouky R=60–70 m a dlouhou přímou do km 3,7/8, kdež přechází lesní cestu 3 m širokou a rozšiřuje se v levostrannou výhybnu Jedlinu v km 3,8-3,945 o užitečné délce 115 m. Pokračujíc v km 4,0/2 dále lesní cesty v km 4,3/4, 4,9/5 a 5,0/1 přechází vlečka v km 5,126 až 5,276 v pravostrannou výhybnu Stáj o užitečné délce 120 m. V km 5,3/4 křižuje vlečka lesní cestu 4 m širokou a v km 5,5/7 dvě šikmé lesní cesty 3 m široké. Zahýbajíc vpravo do km 6,2 a odtud měníc směr vlevo křižuje vlečka v km 6,3/4 cestu 2,5 m širokou, v km 6,4/5 šikmou cestu 2 m širokou a přechází v km 6,8/9 na lesní cestu – hospodárnici, po jejímž okraji jde křižujíc v km 6,946 silnici Račín–Polnička 8 m širokou a přechází v levostrannou výhybnu Steinhübl v km 6,96–7,1 o užitečné délce 110 m. Dále přechází vlečka lesní cesty v km 7,3/4 a 8,0/1 o šířce 2,5 m v km 8,3/4 o šířce 4 m, v km 9,1/2, 9,3/4, 9,4/5 o šířce 2,5 m, křižuje v km 9,5/6 veřejnou cestu o šířce 7,5 m a končí v přímé v km 10,22.

Poměry sklonové

Niveleta kolejí přizpůsobuje se co nejvíce tvaru území. Nákladiště Najdek jest v km 0,0 až 0,05 ve stoupání 30 promile. Odtud dále do km 0,204 ve stoupání 3,5 promile. Další část vlečky až po zemskou hranici ve střídavém stoupání s vodorovnými dosahujíc na běžné trati nejvyššího stoupání 18 promile. Výhybna Kamenný potok jest od začátku v km 2,245 do km 2,319 na délce 74 m ve stoupání 5 promile a odtud do km 2,40 na délku 81 m ve stoupání 18,5 promile. Od zemské hranice stoupá vlečka až do km 3,670 dosahujíc maximálního stoupání 26,5 promile v km 2,449–2,549 na délku 101 m a v km 3,133–3,221 na délku 88 m. Od km 3,67 pokračuje niveleta ve vodorovné 1630 m dlouhé do km 5,3 a odtud ve stoupání až 38 promile do km 6,915 načež po krátké mezirovné 65 m dlouhé niveleta klesá až ke konci vlečky dosahujíc maximálního spádu 21,5 promile na délku 280 m.

Svršek dráhy

Pro svršek byly opatřeny “staroupotřebitelné” dobře zachovalé vignolové kolejnice 80 mm vysoké o délce 9 m a váze 12 kg na běžný metr. Ojetí těchto kolejnic nepřesahuje zpravidla 2 mm. Byly použity smrkové pražce 12×13 cm délky 140 cm. Vzájemná vzdálenost pražců byla 65 cm. Styky kolejnic byly převislé s úhlovými spojkami o délce 40 cm se čtyřmi stykovými šrouby o průměru 12,7 mm. Maximální zátěž kolejnic 2,5 t, maximální osový tlak 5 t.

Těleso dráhy má v koruně šířku 3 m, svahy náspů jsou vytvořeny 1:1,5, zářezů 1:1, příkopy o hloubce 0,35 m, šířce dna 0,35 m a svahy 1:1. Nejmenší poloměr zakřivení 60 m. Vodoteče byly zcela nepatrné stačily proto rourové propustě o světlosti 0,3 a 0,4 m. Pouze v km 2,42 byl použit stávající kamenný propust cesty o světlosti 1,5 m pokrytý žulovými plotnami.